Бизнес
консултиране

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building

Стратегическо консултиране

SVP CONSULT работи в тясно сътрудничество със своите клиенти, за да разработи, обнови или промени стратегията за развитие на бизнеса или различна област на бизнеса, в отговор на нови пазарни, нормативни, оперативни и организационни предизвикателства, като същевременно помага за хармонизиране на процесите в организацията.

Нашият екип може да Ви съдейства при приоритизирането на стратегическите цели, определянето на необходимите действия за най-оптималното им постигане и създаването на целевия оперативен модел, подпомагащ осъществяването на корпоративната стратегия.

Разработваме стратегии за навлизане на нови пазари, за използването на различни канали за продажби, за навлизането в нови клиентски сегменти и развиването на нови продуктови категории.

Предлагаме стратегически консултации за конкретни отрасли, изготвяме предпроектни проучвания, анализ на съответната нормативна рамка, финансови анализи, бизнес планове, маркетингови планове, стратегии, общински и регионални планове за развитие и др.

Стартиране
на нов бизнес

Нашият екип от експерти може да съдейства във всеки етап от Вашето бизнес начинание:

При консултирането на бизнес начинания за нов бизнес, нашите експерти анализират конкретната бизнес идея и нейната осъществимост в контекста на налични ресурси, продуктова гама, ценова категория, маркетинг и реклама, дистрибуционна мрежа и търговска реализация.

Предлагаме експертни съвети във всеки от основните етапи от разработването на нов бизнес:

 • Оценяване на конкретна бизнес идея и пазарна ниша; нейната осъществимост, в контекста на налични ресурси, продуктова гама, ценова категория, маркетинг и реклама, дистрибуционна мрежа и търговска реализация;

 • Идентифициране на необходими бизнес възможности;

 • Анализ на постижимост и дългосрочни перспективи;

 • Оценка и анализ на конкурентна среда;

 • Структуриране на модели за реализация;

 • Изработване на бизнес план и времева линия;

 • Изготвяне на стратегия и етапи на развитие;

 • Финансиране (банково или алтернативно);

 • Структуриране и регистриране при необходимост от създаване на повече от едно юридическо лице;

 • Определяне и изготвяне на подходящ за целите на бизнеса модел на трудов договор;

 • Създаване на инструменти за контрол и отчетност;

 • Стартиране и разрастване на бизнес модела.

Анализ
на управленските процеси

Ние можем да анализираме управленските процеси в компанията Ви и да предложим методи и подходи за максимално ефективно управление на бизнеса по целия процес на създаване на стойност във Вашата компания:

 • Вътрешна логистика;

 • Операции;

 • Външна логистика;

 • Маркетинг и продажби;

 • Следпродажбени дейности;

 • Инфраструктура;

 • Управление на човешки ресурси.

Услуги по бюджетиране, бизнес планиране и финансиране

SVP CONSULT е в тесни партньорски взаимоотношения с висококвалифицирани специалисти в областта на финансите, бизнес стратегиите и управлението на проекти.

Нашият екип може да Ви съдейства, както когато стартирате нов бизнес, така и когато разширявате или оптимизирате вече съществуващ.

Ще създадем индивидуална стратегия за Вас, като заедно ще изготвим бизнес план, ще набележим стъпките напред към реализирането на стратегическите Ви цели, ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие.

Разполагаме с изключителна експертиза в областта на финансовото моделиране. С наша помощ ще придобиете ясна представа каква добавена стойност създава Вашият бизнес модел и как тя се трансформира в паричен поток.