Правно обслужване

Екипът ни се състои от висококвалифицирани професионалисти, специализирани в цялостното обслужване на български и международни корпоративни и индивидуални клиенти и предоставящи широк спектър от правни услуги в областта на гражданско право, търговско и корпоративно право, облигационно право, банково и финансово право, право на интелектуална собственост, акцизно законодателство, митническо законодателство по отношение на акцизни стоки, осигуряване на регулаторни съответствия (compliance) и др. на територията на Република България.

Стремим се да намираме бързи и ефективни решения за осигуряване оптимална защита на правата и интересите на клиентите ни, следим постоянно динамично променящите се правни и бизнес процеси във всички професионални направления и си сътрудничим с изявени професионалисти от страната и чужбина.

Екипът ни е в партньорски взаимоотношения с утвърдени адвокатски кантори в чужбина, в случай че планирате да разширите бизнеса си в Европа, в Близък или Далечен Изток, Северна или Южна Америка, както и когато искате да създадете дъщерно дружество на своята българска или чуждестранна компания в някоя от изброените територии.

Професионалните компетенции на дружеството обхващат широк спектър от правни и юридически консултации:

Бизнес право / Търговско и облигационно право

SVP CONSULT консултира своите клиенти по всички въпроси в областта на инвестициите и стартирането на бизнес в страната и чужбина, като сме си поставили за цел да предлагаме комплексни решения по всички въпроси, които вълнуват стартиращите бизнес начинания или вече работещи процеси.

SVP CONSULT може да бъде Ваш доверен партньор от дилемата при избор на най-подходяща правна форма за стартиране на нов бизнес съобразно специфичните му нужди, през първите му стъпки на конкурентния пазар до успешното му развитие.

Предоставяме на клиентите си задълбочени анализи на приложимата нормативна уредба, предимствата и недостатъците на правно-организационните форми, както и подробни юридически консултации по данъчно правни и др. въпроси.

Екипът ни и партниращите ни професионалисти могат да Ви предложат професионален съвет по всякакви въпроси, свързани с търговските дружества и тяхната дейност и да Ви съдейства ефективно в следните сфери:

 • Учредяване и регистрация на всички видове персонални или капиталови търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, както и на дружества със специална инвестиционна цел, юридически лица с нестопанска цел (вкл. сдружения и фондации); промени в търговската регистрация на дружествата, обявяване на годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър;

 • Преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния, отделяния, промяна на правната форма);

 • Придобиване и отчуждаване на търговски предприятия;

 • Покупка и продажба на дялове и акции на търговски дружества;

 • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества;

 • Регистрация на клонове и търговски представителства;

 • Устни и писмени консултации, представителство и участие при провеждане на търговски преговори, и във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори;

 • Съдействие за получаване на разрешения и лицензии;

 • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка, дистрибуторски, комисионен, спедиционен договор, договори за превоз, договор за строителство, договор за доставка, за посредничество, договор за търговско представителство, договор за франчайзинг, договор за лизинг, договор за кредит; договор за ипотека и залог на вещи и др.

Трудово право

Екипът ни и партниращите ни професионалисти могат да Ви предложат:

 • Изготвяне на индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения, вътрешни актове (правилници, инструкции, заповеди, протоколи, решения и др.) и всякакви други документи във връзка с трудовите правоотношения;

 • Съдействие на синдикални организации при водене на преговори за сключване на колективни трудови договори;

 • Становища и съдействие при прекратяване на трудови правоотношения: провеждане на процедури за налагане на дисциплинарни наказания; подготовка на предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения и други актове на работодателя;

 • Становища и съдействие при масови уволнения;

 • Оказване на съдействие при разрешаване на трудовоправни спорове и процесуално представителство във връзка с дисциплинарни уволнения и други наказания на работници и/или работодатели, защита при трудови злополуки и др.

Акцизи и данъчни складове

През последните 15 години, екипът ни и партниращи професионалисти е натрупал значителен опит в прилагането на акцизното законодателство при производството и търговията с тютюн, тютюневи и свързаните с тях изделия, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, никотинови и безникотинови течности за вейп устройства (електронни наргилета) и при складирането на течни горива.

Можете да се обърнете към нас за:

 • Изготвяне на становища и анализи по прилагане на акцизното законодателство;

 • Консултации, представителство и защита пред митническите органи по въпроси, свързани с прилагането на акцизното законодателство – Закона за акцизите и данъчните складове, както и Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;

 • Съдействие и представителство пред митническата администрация и изготвяне на необходимите документи във връзка с издаване на лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки, издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия и при осъществяване на други лицензионни и разрешителни процедури;

 • Проучване и съдействие при подаване на искания за възстановяване и/или освобождаване на вземания за акцизи и лихви върху тях.

Търговски марки и промишлен дизайн

Екипът ни и партниращите ни представители по индустриална собственост, представители по марки и дизайн и патентни представители от Република България или чужбина предлага услуги в областта на защитата на индустриалната собственост – търговски марки и промишлен дизайн в България и чужбина пред Патентното ведомство на Република България, Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост (WIPO).

В сферата на индустриалната собственост SVP CONSULT предоставя:

 • Регистрация на национални, европейски и международни търговски марки, патенти и дизайни, представителство в опозиционни производства и производства за заличаване на търговски марки;

 • Предварителни проучвания на търговски марки, анализ и наблюдение на търговски марки и други обекти на индустриална собственост;

 • Изготвяне на лицензионни договори на търговски марки или други обекти на авторско право, договори за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост и други.

Защита на личните данни (GDPR)

SVP CONSULT предоставя на своите клиенти становища и съдействие, свързано с привеждане на дейността на клиента в съответствие с изискванията на действащите европейски и национални нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Според спецификите на дейността на клиента се изготвя пълен набор от документи, наличието на които осигурява надлежното изпълнение на всички относими нормативни изисквания.

Мерки срещу изпирането на пари
(Anti-money laundering compliance)

Опитът, с който разполагаме от работата по проекти с различни задължени субекти по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари, ни дава възможност за изготвяне на цялостна вътрешна документация (Вътрешни правила, инструкции, заповеди и др.), съобразена със спецификите на дейността на клиента.

Екипът на SVP CONSULT съдейства на своите клиенти и в рамките на всякакви административни и уведомителни процедури, предвидени в законодателството в областта, включително в изготвяне на различни уведомления до Държавна агенция „Национална сигурност”, изготвяне и депозиране в съответния регистър (Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, Регистър Булстат и др.) на декларации за обявяване на действителен собственик, подготовка на документи за изпълнение на функции на лице за контакт по смисъла на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и прочие.