Счетоводно обслужване

Специализираният ни екип в областта на данъчното облагане може да съдейства на Вашия бизнес по различни начини, включително, но не само:

grayscale photo of concrete building
grayscale photo of concrete building

Абонаментни счетоводни услуги

Предоставяме счетоводни услуги на малки, средни и големи компании от всички индустрии.

Чрез нашите счетоводни услуги Ви осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки.

Данъчно-счетоводен преглед

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед, който да идентифицира всички съществени рискове и потенциални проблеми свързани със счетоводната отчетност и данъчното облагане на компанията, да оцени тези рискове и да препоръча мерки за елиминиране или намаляване на вредните последици. Прегледът обхваща текущия неприключен период и предходния приключен период и се извършва от гледна точка на спазването на Закона за счетоводството, приложимите Счетоводни Стандарти, ЗКПО, ЗДДС, Закона за ограничаване на плащанията в брой и ЗМИП.

Регистрация и обслужване по ЗДДС

SVP CONSULT оказва пълно съдействие за подготовката на документацията за регистрация по ЗДДС, прекратяване на регистрация по ЗДДС, както и при ежемесечното подаване на справки декларации по ДДС. Услугите ни включват:

  • Съдействие при регистрация и дерегистрация по ЗДДС;

  • Изготвяне на документи за възстановяване на ДДС;

  • Изготвяне или преглед на месечни документи по ЗДДС, вкл. справки-декларации, дневници за продажби и покупки, VIES декларации и Интрастат декларации; изготвяне и подаване на документи в данъчната служба по електронен път;

  • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък;

  • Съдействие при процедури за възстановяване на ДДС;

  • Съдействие в хода на данъчни проверки и ревизии, представителство и защита пред НАП, НОИ и други институции и ведомства.